Ewakuacja pracowników

 

próbna ppoż.

 

Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów (opracowywanie procedur, współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, przyjęcie scenariusza pożaru), stosownie do wymogów polskiego prawa. Ewakuacja obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz, jest to istotny parametr w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy. Przygotujemy i profesjonalnie wykonamy powyższą usługę, w taki sposób, że załoga Firmy opanuje procedury bezpieczeństwa i będziecie Państwo mile wspominać i oczekiwać na następną ewakuację... oby tylko próbną...

Ewakuacja ppoż. a kryteria bezpieczeństwa - do pobrania plik PDF 0.3 MB

 

Podstawa prawna:

 

USTAWA
z dnia 7 maja 2009 r.
o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b Kodeksu pracy, dalej: kp). Powinno to być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp).


[ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(już zmienionego)]

§ 13.1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji.

 

Podstawa prawna według nowego rozporządzenia (Dz. U. nr 109 poz. 719):

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów


§ 17. 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, o których mowa w ust. 1, należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.
3. W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji, o której mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.
4. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

 

Przykłady zdjęć, z przeprowadzonej ewakuacji trzystu osób z hali montażu nadwozi samochodów osobowych.

czas ewakuacji 1

ewakuacja 2

ewakuacja 3

ewakuacja 4

ewakuacja 5

ewakuacja 6

ewakuacja 7

ewakuacja 8

ewakuacja 9

ewakuacja 10

ewakuacja 11

ewakuacja 12

ewakuacja 13

ewakuacja 14

ewakuacja 15

ewakuacja 16

ewakuacja 17

ewakuacja 18

czas ewakuacji 19

praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji dokumentacja

Po zakończeniu każdej ewakuacji, zostaje sporządzona wymagana dokumentacja.

obejrzyj też:

|ewakuacja kryteria bezpieczeństwa|plan ewakuacji|instrukcja bezpieczeństwa pożarowego|ocena zagrożenia wybuchem|

instrukcja-plan strony

ewakuacja_próbna_ppoż