Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ppoż

 

Administrator, właściciel, użytkownik obiektu jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego jeżeli jest spełniony jeden z warunków:

- kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,
- kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3,
- powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2,
- występuje zagrożenie wybuchem.

 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 2010instrukcja bezpieczeństwa pożarowegoinstrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (czasem w obiektach produkcyjnych, magazynowych część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa - część planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych). Dostosowana do specyfiki obiektu i/lub prowadzonych procesów technologicznych w przemyśle, przedsiębiorstwie, firmie lub instytucji. Prawidłowo wykonana instrukcja powinna zawierać plan sytuacyjny terenu, szkice kondygnacji budynku, informacje o drogach ewakuacyjnych, lokalizacji urządzeń, znaków i sprzętu przeciwpożarowego. Przestrzegamy Państwa przed zakupem gotowych instrukcji, które są szablonami stworzonymi z wycinków rozporządzeń. Takie instrukcje z pewnością nie będą respektowane przez pracowników prewencji PSP.

Autor powinien podpisać instrukcję oraz posiadać uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, które reguluje art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Poprawne wykonanie nie jest możliwe bez przeprowadzenia wizytacji. Nakład pracy niezbędny do prawidłowego opracowania dokumentu zależny jest od rodzaju obiektu, sposobu użytkowania i/lub złożoności procesów technologicznych. Profesjonalnie wykonana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obniża ryzyko powstania pożaru, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu, korzystnie wpływa na możliwość negocjowania niższej składki ubezpieczeniowej oraz skutecznej egzekucji należnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ułatwia proces administrowania obiektem, zapewnia komfort właścicielowi lub zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych...

 

 

Podstawa prawna według nowego rozporządzenia (Dz. U. nr 109 poz. 719):

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.
4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.
7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego plan__Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego rzut kondygnacji

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego sytuac plan terenu


Zasady dobrej praktyki - co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (warto zaznaczyć, że Klient często nie zna lub nie pamięta prawidłowej nazwy dokumentu; często otrzymujemy zapytanie dotyczące ceny dokumentu o nazwie: instrukcja bezpieczeństwa, instrukcja ppoż., instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ochrony pożarowej, instrukcja pożarowa, postępowania na wypadek pożaru itd.). Poprawna nazwa brzmi "instrukcja bezpieczeństwa pożarowego".

Wracając do tematu - co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Według naszej opinii powinna zawierać punkty (oczywiście jest to uszczegółowienie części wymogów rozporządzenia lub zwyczajnie zasady dobrej praktyki):

1. Dokumentacja graficzna: plan ewakuacji, plan rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnica, koc gaśniczy, podręczne urządzenie gaśnicze), plan rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych (CSP - centrala sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznika prądu, przycisk systemu oddymiania, drzwi przeciwpożarowe, rop-ręczny ostrzegacz pożarowy, zewnętrzny hydrant przeciwpożarowy nadziemny/podziemny, wewnętrzny hydrant przeciwpożarowy), plan rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, plan rozmieszczenia znaków przeciwpożarowych, granice stref pożarowych i stref zagrożenia wybuchem - skutków wybuchu, pomieszczenia zagrożone wybuchem, plan obiektów i terenu (zaznaczona droga dojazdu straży pożarnej, odległość od obiektów, kategoria pożarowa obiektów sąsiadujących, grupa wysokości sąsiadujących obiektów, gęstość obciążenia ogniowego sąsiadujących obiektów, miejsce zbiórki do ewakuacji).

2. Formalny i merytoryczny sposób zaznajomienia użytkowników obiektu z zasadami bezpieczeństwa określonymi w instrukcji. Obiektywne metody stosowane w celu kontroli stanu bezpieczeństwa, wykaz profilaktycznych czynności.

3. Zgodnie z ustawą kodeks pracy, pracodawca wyznacza pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, stosownie do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także poziomu i rodzaju występujących zagrożeń. Takie osoby nie mogą być przypadkowe powinny posiadać predyspozycje i podstawową wiedzę niezbędną do wykonywania jakże istotnych dodatkowych zadań.

4. Różnorodność obiektów nie pozwala na określenie precyzyjnego cennika dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zarówno np. żłobek, szpital, laboratorium, lotnisko, elektrownia, dworzec kolejowy, magazyn paliw; to obiekty szczególne ze względu na bezpieczeństwo. W niektórych przypadkach występują inne procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniami (np. terroryzmem, skażeniami chemiczno-ekologicznymi), z którymi instrukcja musi harmonijnie współdziałać.

5. Historię pożarową obiektu zawierającą informację o zdarzeniach ich przyczynach i skutkach.

 

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pozostaw specjalistom z Hazards Control.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, towarzystw ubezpieczeniowych, Państwowej Inspekcji Pracy,
Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji wykonania obowiązków określonych w Ustawie z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Ponieważ, raz na dwa lata lub wcześniej w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, należy instrukcje aktualizować, zapewnimy Państwu aktualizację (koszt dojazdu + umiarkowana opłata w przypadku istotnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, powodujących konieczność przebudowy instrukcji). Będziemy pamiętać o terminie aktualizacji, zapraszamy.

obejrzyj też:

|rozmieszczenie zakup i konserwacja gaśnic|ewakuacja ppoż.|szkic sytuacyjny terenu|scenariusz rozwoju pożaru|

instrukcja-plan strony

instrukcja_bezpieczeństwa_pożarowego_ppoż