Rozmieszczenie i konserwacja gaśnic (podręcznego sprzętu ppoż)

 

ppoż - rozmieszczenie i konserwacja gaśnic (podręcznego sprzętu ppoż)

 

Plany rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja, dostawa oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu przeciwpożarowego. Użycie niewłaściwego sprzętu przeciwpożarowego w sytuacji zagrożenia w efekcie może zwiększyć straty lub stanowić dodatkowe zagrożenie, nieodpowiednie rozmieszczenie sprzętu może powodować utrudnienia w czasie próby użycia oraz podczas eksploatacji. Warto ww. zakresie polegać na profesjonalnie przygotowanym opracowaniu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 32. 1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.
2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:
1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
2) B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
3) C - gazów;
4) D - metali;
5) F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
4.Wyposażenie w gaśnice magazynów, w których są składowane butle z gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
5. Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób.

§ 33. 1. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.


Plany rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, konserwacja, dostawa oraz dobór najodpowiedniejszego sprzętu przeciwpożarowego to zadanie dla inżyniera bezpieczeństwa pożarowego z Hazards Control.

 

Przykład planu rozmieszczenia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków bezpieczeństwa w budynku:

plan rozmieszczenia gaśnic ppoż.

plan rozmieszczenia gaśnic ppoż.

plan rozmieszczenia gaśnic ppoż.

obejrzyj też:

|znaki bezpieczeństwa|szkic sytuacyjny terenu|plan ewakuacji|bezpieczeństwo ochrona mienia|ewakuacja ppoż.|

instrukcja-plan strony

instrukcja_bezpieczeństwa_pożarowego_ppoż